Skip to main content

SALG & LEVERING

Salgs- og leveringsbetingelser TM Beregner pr. 01.07.2012.

Nedenstående almindelige leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget udtrykkeligt ved skriftlig aftale mellem parterne:

1. Beregningsgrundlaget

1.1 Selskabets opmålinger foretages efter sædvanlige opmålingsprincipper på grundlag af det foreliggende udbudsmateriale og det supplerende materiale som rekvirenten måtte have fremsendt, og som fremgår af selskabets beregning.
Selskabet foretager ikke en generel teknisk gennemgang af projektet og, indestår ikke for projektets tekniske eller håndværksmæssige kvalitet

1.2 Opmålingen sker i øvrigt på grundlag af akkordprislister og opmålerprincipper ifølge EG’s edb-kalkulationsprogrammer for de respektive fagentrepriser.

1.3 Selskabet lægger de af rekvirentens leverandør opgivne nettopriser for leverancer til rekvirenten til grund for sine beregninger.

1.4 Hvis rekvirenten ikke angiver en leverandør, lægger selskabet en relevant leverandørs katalogpriser til grund for sine beregninger.

1.5 Bolte, beslag, murankre og lignende materialer indgår i beregningen, med mindre andet er anført, medens søm, skruer og lignende materialer af beskeden værdi indgår under bimaterialer, med mindre andet er anført.

1.6 Kalkulationen er udført som nettopris. Rekvirenten kan ved skriftligt aftale få indregnet omkostningstillæg og avancer.

2. Betaling

2.1 Dersom selskabets fakturaer ikke betales senest 14 dage fra fakturadato, forrentes tilgodehavendet fra fakturadato med rentelovens rentesats. 

3. Selskabets erstatningsansvar for fejl

3.1 Såfremt selskabets ydelser måtte være behæftet med fejl, der kan regnes selskabet til last, er selskabet som udgangspunkt erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler, jf. dog nedenfor.

3.2 I følgende tilfælde hæfter selskabet ikke, nemlig
hvor selskabets fejl skyldes forkert eller upræcis angivelse i beregningsgrundlaget f.eks. i tegninger og beskrivelser,
hvor selskabet har udført fejlagtige beregninger som følge af at have modtaget urigtige eller forkerte oplysninger vedr. byggeopgavens løsning,
hvor rekvirenten på anden måde selv er årsag til fejlens opståen respektivet burde have opdaget fejlen inden tilbud afgives 
hvor der optræder mindre fejl i opmålinger og optællinger, som erfaringsmæssigt forekommer. 
hvor tabet ligger indenfor en selvrisiko på 5% af tilbudssummen, dog mindst 25.000,- kr. og Maksimum 100.000 kr.
hvor tabet udgør mere end kr. 2 mio, er selskabets erstatning maksimeret til kr. 2 mio.
hvor tabet ikke er udtryk for direkte tab, men relaterer sig til forgæves afholdte omkostninger, rådgivningsbistand o.lign. 
hvor fejlen udlignes af, at der foreligger fejl i opadgående retning.
hvor rekvirenten går glip af en entreprise, fordi han, evt. på baggrund af den leverede beregning, har afgivet for højt et 
tilbud
hvor der er modtaget fejlbehæftede underentreprenørtilbud samt materialetilbud.

3.3 I følgende tilfælde begrænses selskabets ansvar for tab, der overstiger selvrisikoen, nemlig
hvor tabet overstiger differencen mellem rekvirentens bud og det tilbud, der var umiddelbart højere end rekvirentens tilbud, idet selskabets ansvar i denne situation er begrænset til den beløbsmæssige difference mellem de 2 bud. 
Har selskabet ligeledes foretaget beregningen for licitant nr 2, og er denne beregning ligeledes behæftet med fejl, gælder ovennævnte begrænsning dog ikke. I så fald udbetales erstatning svarende til rekvirentens reelle tab dog maximalt svarende til differencebeløbet i forhold til licitant nr. 3. etc.
Selskabet er dog berettiget til i særlige tilfælde at undlade helt eller delvis at begrænse udbetalingen til rekvirenten som anført, hvor dette vil stille ham urimeligt ringe.
hvor rekvirenten har afgivet underhåndsbud og således ikke deltager i en licitation. Anvendes reglerne i punkt 3 med de nødvendige tilpasninger, idet selskabets ansvar principielt ikke påvirkes af hvorledes opgaven udbydes.

4. Reklamationer

4.1 Hvis rekvirenten mener, at der foreligger fejl i en beregning, skal han inden den nedenfor anførte tidsfrist meddele selskabet dette skriftligt. Reklamationen skal være begrundet.

4.2 Reklamation skal ske senest 6 mdr. efter modtagelse af beregningen.

5. Selskabets erstatningsansvar for forsinkelse

5.1 Selskabet er ikke ansvarlig for rekvirentens tab som følge af overskridelse af tidsfrister for beregningen, med mindre rekvirenten godtgør, at selskabet har handlet uagtsomt.

5.2 I tilfælde af force majeure, det vil sige naturkatastrofer, krig, oprør, hærværk, brand, eksplosioner, arbejdskonflikter eller lignende hændelser, som er uden for selskabets kontrol, fritages selskabet for sin præstationsforpligtelse i den udstrækning og så længe, selskabet påvirkes af sådanne hændelser.

5.3 Sygdom hos selskabets ansatte anses også for force majeure.

5.4 Hvis en force majeure situation har varet i 14 dage, har hver af parterne ret til at annullere aftalen, uden at parterne i den anledning kan gøre krav gældende mod hinanden.

6. Beregningens anvendelse

6.1 Selskabets beregninger må ikke uden selskabets skriftlige samtykke overlades til, eller i øvrigt benyttes af tredjemand.

7. Værneting

7.1 Alle uoverensstemmelser mellem parterne, der ikke kan løses ved forhandling, afgøres ved retten i Sønderborg.